logo vlti

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut
Conscienceplein 12
8820 Torhout
Tel. 050 23 15 14
Fax 050 23 15 24
vlti@sint-rembert.be

Koop wat kleur voor in je tuin tijdens onze bloemendag!

Wist je dat wij ook een facebookpagina hebben? Like ons, en blijf steeds op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de school.

Een ruim aanbod verse groenten en sierplanten.
Voor aanbod zie VERKOOP SERRE

 

wetenschappen

Profiel Biotechnische wetenschappen 2de graad

 • wetenschappelijke studierichting
 • bereidt voor op hogere studies na 18 jaar
 • leidt in de derde graad naar :
  - Biotechnische wetenschappen of Techniek-wetenschappen (eerder theoretisch)
  - Chemie (eerder praktisch)
 • naast een brede algemene vorming, aandacht voor praktische labo-oefeningen en informatica

Leerinhouden 2de graad Biotechnische Wetenschappen

Toegepaste Biologie
werking van zintuigen, zenuwen, spieren en klieren, veldwerk, orde brengen in biodiversiteit, ecologie en relaties tussen organismen en hun milieu...

Toegepaste Fysica
krachtenleer, materie, optica, beweging, arbeid, vermogen, energie, druk, hydrostatische druk, gaswetten, warmteleer, fase-overgangen…

Toegepaste Chemie
bouw van atoom, materie, de chemische bindingen, de chemische reactie, materiebalans van de reactie, dissociatie van de ionen, enkele reactietypen,...

Laboratorium Chemie
kennismaking met laboratorium chemie (gebruik glaswerk, bunsenbrander, basistechnieken), scheidingstechnieken, toepassingen van wetten en reacties uit de theorie

Biotechniek
de bodem, invloed van abiotische factoren op het leven van plant en dier, voedingsmiddelen (melk, boter, kaas, eieren, chocolade…), inleiding tot de milieuproblematiek

Laboratorium Biotechniek
aanleggen van een verzameling planten en insecten, morfologie, vermenigvuldiging bij planten, de microscoop, fysisch en chemisch bodemonderzoek, abiotische milieufactoren, samenstelling van voedingsmiddelen, biotechnologische processen, microbiologisch onderzoek, voeding van de mens

Profiel Techniek wetenschappen 2de graad

 • wetenschappelijke studierichting
 • bereidt voor op hogere studies na 18 jaar
 • leidt in de derde graad naar:
  - Techniek-wetenschappen of Biotechnische wetenschappen (eerder theoretisch)
  - Chemie (eerder praktisch)
 • naast een brede algemene vorming met nadruk op wiskunde, fysica en chemie, ook aandacht voor praktische labo-oefeningen en informatica

Leerinhouden 2de graad Techniek Wetenschappen

Toegepaste Biologie
werking van zintuigen, zenuwen, spieren en klieren, veldwerk, orde brengen in biodiversiteit, ecologie en relaties tussen organismen en hun milieu...

Toegepaste Fysica
krachtenleer, materie, optica, beweging, arbeid, vermogen, energie, druk, hydrostatische druk, gaswetten, warmteleer, fase-overgangen. De theorie wordt gecombineerd met praktisch labowerk. In dit laatste werken de leerlingen op zelfstandige basis toepassingen van de theorie uit.

Toegepaste Chemie
bouw van atoom, materie, de chemische binding, de chemische reactie, materiebalans van de reactie, dissociatie van de ionen, enkele reactietypen,... De theorie wordt gecombineerd met praktisch labowerk. In dit laatste werken de leerlignen op zelfstandige basis toepassingen van de theorie uit.

LESSENTABEL Biotechnische wetenschappen en Techniek-wetenschappen

Profiel Biotechnische wetenschappen 3de Graad

 • sterke wetenschappelijke richting met nadruk op biologie, chemie, wetenschappelijke onderzoeksmethoden en labowerk
 • uitstekende voorbereiding op hoger onderwijs in wetenschappelijke, medische en paramedische richtingen: professionele/academische bachelor en master.

Leerinhouden 3de graad Biotechnische wetenschappen

Toegepaste Biologie
bouw van de cel, voeding, fotosynthese, ademhaling, celademhaling, transport, excretie, celdeling, voortplanting, genetica, moleculaire genetica, evolutie

Toegepaste Chemie
anorganische chemie: Het chemisch evenwicht, ionisatie evenwichten in water, heterogene evenwichten, redoxreacties
koolstofchemie: koolstofketens, mono-en polyfunctionele verbindingsklassen en kunststoffen

Toegepaste Fysica
elektriciteit en magnetisme, bewegingsleer.
krachtenleer: wetten van Newton, algemene gravitatie, trillingen en golven: ontstaan en voortplanting van geluid en licht

Wiskunde
verloop van functies, goniometrie, limieten, afgeleiden en integralen, rijen en reeksen, combinatieleer, kansrekenen en statistiek, matrixrekening, analytische meetkunde, ruimtemeetkunde, complexe getallen

Biotechniek
ecologie: ecologische basisprincipes, biotopen in ons land, inbreng van de mens voeding van planten, dieren en mensen milieuleer, voedselproductie, kwaliteit van het voedsel, technologische en biotechnologische processen

Labo biotechniek
titrimetrie, instrumentele analysetechnieken, water- en bodemonderzoek, industriële bereidingen, onderzoek van voedingsmiddelen, klinisch onderzoek en onderzoek van kunststoffen

Geïntegreerde proef
De leerlingen schrijven een studiewerk in verband met de biotechnische sector waarbij ze in duo ook laboratoriumproeven uitvoeren. Ze maken een literatuurstudie waarbij ze zich verdiepen in de theoretische achtergrond over het gekozen onderwerp. In de praktische fase voeren ze zelfstandig een aantal proeven uit die verband houden met het onderwerp. Het geheel wordt verwerkt in een eindrapport dat ook mondeling wordt gepresenteerd voor een jury.

Profiel Techniek-wetenschappen 3de Graad

 • sterke wetenschappelijke richting met nadruk op fysica, chemie, wetenschappelijke onderzoeksmethoden en labowerk
 • uitstekende voorbereiding op hoger onderwijs in wetenschappelijke, medische en paramedische richtingen: professionele/academische bachelor en master.

Leerinhouden 3de graad Techniek-wetenschappen

Toegepaste Biologie
bouw van de cel, voeding, fotosynthese, ademhaling, celademhaling, transport, excretie, celdeling, microbiologie, voortplanting, genetica, moleculaire genetica, evolutie

Toegepaste Chemie
algemene chemie: atoombouw, homogene en heterogene evenwichten, zuur-base- evenwicht
organische chemie: koolwaterstoffen, alle organische verbindingsklassen en organische syntheses
analytische chemie: oplosevenwicht, complexen, redoxanalyse

Toegepaste Fysica
bewegingsleer, krachtenleer (= mechanica); elektriciteit en elektromagnetisme; harmonische trillingen en golven; toepassingen van golven: geluid, licht en wisselspanning, kernfysica en elektronica

Wiskunde
verloop van functies, goniometrie, limieten, afgeleiden en integralen, rijen en reeksen, combinatieleer, kansrekenen en statistiek, matrixrekening, analytische meetkunde, ruimtemeetkunde, complexe getallen

Geïntegreerde proef
De leerlingen voeren in duo een onderzoek uit waarbij wetenschappelijke kennis en technische en communicatieve vaardigheden gebruikt worden om hun experimenteel werk te ondersteunen. Na een literatuurstudie voeren ze zelfstandig een aantal proeven uit die verband houden met het onderwerp. Het geheel wordt verwerkt in een eindrapport dat ook mondeling wordt gepresenteerd voor een jury.

Volgende studierichtingen zijn al met succes gevolgd door afgestudeerden uit de wetenschappelijke richtingen biotechnische wetenschappen / techniek-wetenschappen

Universiteit (vroeger)
Veearts, licentiaat biologie, licentiaat chemie, licentiaat kinesitherapie, licentiaat ziekenhuiswetenschappen, licentiaat pedagogie, , licentiaat lichamelijke opvoeding , bio-ingenieur,…

Hoger onderwijs (vroeger)
Industrieel ingenieur, architectuur, interieur vormgeving, assistent architect, regentaat wetenschappen, leraar basisonderwijs, kleuterleidster, kinesist, ergotherapeut, laborant medisch laboratorium-technoloog, diëtist, verpleegkundige, sociaal verpleegkundige, sociaal assistent, psychologisch assistent, medische beeldvorming, textielvormgeving, graduaat chemie, graduaat landbouw, multimedia, fotografie, landmeter, tandtechnicus… 

Professioneel gerichte bachelor
Architectuur-assistentie, Landschaps- en tuinarchitectuur, Agro- en biotechnologie, Biomedische laboratoriumtechnologie, Ergotherapie, Medische beeldvorming, Orthopedie, Verpleegkunde, Voedings- en dieetkunde, Vroedkunde, Chemie, Milieuzorg, Vastgoed (landmeten), Lager en Secundair onderwijs, Optiek en optometrie, Sociaal werk …

Academisch gerichte bachelor en master 
Biowetenschappen, Industriële wetenschappen (biochemie, chemie, milieukunde, …), Biologie, Chemie, Management en beleid van gezondheidszorg, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie …

LESSENTABEL Biotechnische wetenschappen en Techniek-wetenschappen 3de graad

Profiel Chemie 3de Graad

 • wetenschappelijke richting met veel labo-werk
 • minder uren algemene vorming dan de richting Biotechnische wetenschappen en Techniek-wetenschappen, maar veel meer uren praktijk
 • uitstekende voorbereiding op specifieke verdere studies en specialisaties in deze richting en aanverwante richtingen

Leerinhouden 3de graad Chemie   

Analytische chemie en labo
zuur-base, neerslag-, complex- en redoxtitraties, potentiometrie en conductometrie spectrofotometrie, AAS, UV-VIS...
moderne scheidingstechnieken: HPLC, ionenuitwisseling, kolomchromatografie, elektroforese...

Organische chemie en labo
koolstofchemie: alle belangrijke verbindingsklassen komen aan bod. Synthese van o.a. zeep, aspirine, methyloranje, alcohol, kunststoffen...
onderzoek koolstofverbindingen via chromatografie, specifieke reacties...

Chemische technologie en labo
milieu: water, bodem, lucht...
voeding: zuivel, suiker, brouwen van bier...
techniek: meettechnieken, regeltechnieken, materietransport…
industriële technologie: oliën en vetten, kunststoffen, metalen…

Toegepaste fysica en labo
mechanica: bewegingsleer, krachtenleer
hydrodynamica
elektriciteit en elektromagnetisme
trillingen en golven; ontstaan en voortplanting van geluid en licht, het Doppler-effect, …

Toegepaste biologie
morfologie en fysiologie van de cel, celdelingen, voortplanting bij de mens, genetica, microbiologie, DNA- en biotechnologie

Geïntegreerde proef
In het 6de jaar volgen de leerlingen gedurende 2 weken stage in een labo van een bedrijf of andere instelling. Daar kunnen ze hun opgedane kennis in reële labo omstandigheden toetsen. De onderwerpen voor die stage betreffen meestal analyses of analysetechnieken die nieuw zijn en niet op school worden uitgevoerd. Ze maken nadien een verslag waarin ze een onderwerp van hun stage verder uitdiepen. Dit wordt dan ook voor een jury voorgesteld.

En wat kan je na je 6de jaar CHEMIE studeren?

Se-n-se (7de jaar)
product en procestechnieken, apotheekassistent, chemische procestechnieken

Professionele bachelor
chemie, medische en laboratoriumtechnologie, farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie, agro-industrie, biotechnologie, voedingsmiddelentechnologie, verpleegkundige, fotografie, voedings- en dieetkunde, lager en secundair onderwijs...

Als je niet verder studeert?
Als laborant (A2) werken in de vele labo’s in bedrijven die analyses uitvoeren of producten maken. Ook uitvoeren van standaard analyses voor o.a. milieulabo’s, laboratoria voor kwaliteitscontrole...

LESSENTABEL Chemie 3de graad